Wyniki
Przeszukuj - Kategorie
Przeszukuj - Kontakty
Przeszukuj - Artykuły
Przeszukuj - Doniesienia
Przeszukuj - Tagi

Zamówienia powyżej 30zł z darmową dostawą

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów w związku z dostępem do i korzystaniem z usług udostępnionych w sklepie internetowym www.santovolcano.pl zwanym dalej Sklepem, należącym do firmy Cleanlogis s.c. z siedzibą w Bydgoszczy 

Rozdział 1. Informacja o przedsiębiorcy

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu przetwarzanych w związku z realizacją zamówień jest firma Cleanlogis Robert Dominiczak Barbara Dominiczak s.c. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Srebrna 12, 85-461 Bydgoszcz, NIP 9671362657, REGON 360521349, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, zwana dalej Administratorem.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przede wszystkim w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu i dostępnych w nim funkcjonalności, w szczególności dokonywania zakupów i realizacji zamówień. Ponadto dane Klientów mogą być przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju Sklepu oraz poprawy jakości świadczonych za jego pomocą usług i ich dopasowania do Klienta, a także ochrony praw i dochodzenia roszczeń, jak również do celów marketingowych (w tym przekazywania Klientom informacji handlowej). Pozyskane dane mogą ponadto w niezbędnym zakresie podlegać przetwarzaniu w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności wymogów z zakresu prawa konsumenckiego, prawa podatkowego oraz rachunkowości.
 3. Dane osobowe przetwarzane są ze względu na niezbędność ich przetwarzania do wykonywania zawartej Umowy lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed jej zawarciem (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowo, jeśli Klient podaje dodatkowe dane w celu ułatwienia świadczenia usług lub w innych wypadkach, w których wymagana jest zgoda Klienta (np. w razie przesyłania informacji handlowej), podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda Klienta (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W dalszej kolejności w odniesieniu do danych, których przetwarzanie jest wymagane ze względu na znajdujące zastosowanie wymogi prawa, w szczególności prawa konsumenckiego, prawa podatkowego oraz rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wypełnienie w/w obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Finalnie podstawę przetwarzania danych w odnośnych zakresach stanowi konieczność takiego przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (w szczególności zapewnienia poprawnego funkcjonowania, bezpieczeństwa i rozwoju Serwisów, poprawy jakości świadczonych usług oraz ich lepszego dopasowania do Klienta, ochrony praw i dochodzenia roszczeń oraz realizacji działań marketingowych i przekazywania informacji handlowej Użytkownikom (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Klienci co do zasady pozostają dla Administratora anonimowi. Ujawnienie swoich danych i umożliwienie ich zebrania Administratorowi zależy od Klienta (zbieraniu danych za pośrednictwem plików cookies i innych technologii poświęcona jest odrębna sekcja niniejszej Polityki Prywatności). Administrator zbiera, przechowuje i przetwarza dane dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane osobowe Klienta, do których zalicza się imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy czy dane firmy, w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą, oraz inne dane niezbędne do dokonania zakupu i realizacji zamówienia, są przez niego podawane dobrowolnie w celu zawarcia umowy bądź skorzystania z innych usług za pośrednictwem Sklepu („Klient”). Każdorazowo zakres zbieranych danych zależy od wybranych przez Użytkownika funkcjonalności. Dane podawane w formularzach są przetwarzane w celach i w zakresie wynikających z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane odbiorcom trzecim, za wyjątkiem wybranych przez Administratora podmiotów świadczących usługi pomocnicze w związku z działalnością Administratora i funkcjonowaniem Sklepu (usługi informatyczne, prawne, księgowe, kurierskie itd.). Podmiotami takimi mogą być w szczególności: Opineo Sp. z o.o. (więcej informacji: https://www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/polityka-prywatnosci), Ceneo.pl Sp. z o.o. (więcej informacji: http://info.ceneo.pl/), FedEx Express Polska Sp. z o.o. (więcej informacji: http://www.fedex.com/pl/privacypolicy.html). Dostęp do danych osobowych Klientów mogą ponadto otrzymać podmioty upoważnione do takiego dostępu na mocy przepisów prawa (organy nadzoru, ścigania itp.).
 6. Klientowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych Klienta, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia tych danych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest o realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody Klienta, Klient w dowolnym momencie może wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa wówczas na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez okres korzystania przez niego ze Sklepu, a ponadto przez czas określony przepisami prawa – w szczególności wynikający z regulacji podatkowych, rachunkowych i konsumenckich. Dodatkowo dane przechowywane będą przez okres, w którym rozstrzygane są ewentualne roszczenia, lub w którym takie roszczenia mogłyby powstać lub zostać podniesione, a nie uległy jeszcze przedawnieniu.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niezbędnym zakresie może być konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu (w tym składania i realizacji zamówień). Brak akceptacji niniejszych postanowień i podania niezbędnych danych oznacza wówczas niemożność dokonania i realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i uzupełnień w niniejszej Polityce Prywatności ze względu na zaistnienie okoliczności prawnych i faktycznych mających wpływ na przetwarzanie danych osobowych w związku z funkcjonowaniem Sklepu, takich jak zastosowanie nowych technologii, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Sklepu. O wszelkich zmianach Administrator zobowiązuje się informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Sklepie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Sklepu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
 11. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – każdorazowo aktualne dane kontaktowe Administratora można znaleźć za pomocą odpowiednich funkcjonalności Sklepu (np. zakładki „Kontakt”).
 12. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, 
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” i innych technologii kontrolujących ruch w Sklepie.

Rozdział 2. Informacje dotyczące plików cookies

 1. Sklep korzysta z plików cookies oraz innych technologii kontroli ruchu.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. W ramach Sklepu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta.
 5. Klient Sklepu chcąc wyłączyć lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa powinna umożliwiać usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.
 6. Wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić poprawne z nich korzystanie.
 7. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 8. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ciągłe ulepszanie ich struktury i zawartości w celu dostosowania ich do preferencji Klientów;
 • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
 • zapamiętywania danych podanych uprzednio przez Użytkownika za pośrednictwem wypełnionych przez niego formularzy;
 • utrzymania sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określenia profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google; Sklep korzysta z technologii Google Adwords/Analytics.
Projekt i wykonanie fastlan.pl